Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP
 • Z życia przedszkola...

  Wydarzenia 2023/2024

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w aktualnościach :)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

  Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

R E G U L A M I N

 

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola oraz terenu wokół Przedszkola (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

 

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni, a także pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

 

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Przedszkola

 

4. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicacach, zwane dalej Przedszkolem .

 

§ 2

 Celem instalacji monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,

 2. ochrona mienia Przedszkola,

 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę.

 

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: 4 kamery, rejestrator, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator) znajdujące się w pomieszczeniu Dyrektora przedszkola.

 2. Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach (2 kamery) i na zewnątrz budynku dwie kamery obejmujące wejście do budynku i ścianę od strony ul. Tadeusza Kościuszki

 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratora z monitoringu upoważnieni są: Dyrektor i Wicedyrektor.

 4. Osoby wymienione w punkcie 3 mogą jednorazowo upoważnić inne osoby z personelu przedszkola zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratora z monitoringu

 

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 10 dni od dnia nagrania.

 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.

 2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
  o stosowaniu monitoringu na terenie Przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Przedszkola lub w przypadku jego nieobecności przez Wicedyrektora Przedszkola

 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej www.przedszkole.wegrzce.zielonki.pl

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia przez Dyrektora Przedszkola.

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach (adres:32-087 Zielonki ul. Tadeusza Kościuszki 56 adres e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl, numer telefonu: 12 285 8350).

 1. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: adam.zieminski@cbi.pl, numer telefonu 575822007).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola, ochrony mienia Przedszkola oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Informacja RODO/ Regulaminy/ Procedury

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców

  2. Statut i regulaminy przedszkola

  3. Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

 • Szybki kontakt

  tel/fax: 12 285-83-50
  e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl 

  Sekretariat:  poniedziałek-piątek  7.00 - 15.00

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl